aq-ja-60
Availability: not in Stock

ČOV AQ-JA 60

1 065 183 

Typová řada čistíren odpadních vod AQ-JA je určena k čištění splaškových komunálních vod z větších zdrojů znečištění např.: hotelů, pensionů, restaurací, obcí, měst a dalších podobných zařízení. ČOV je konstruována dle platných ČSN pro čištění komunálních odpadních vod. ČOV je konstruována dle platných ČSN pro čištění komunálních odpadních vod.

Popis technologie čištění:

Odpadní vody natékají do UN (akumulační nádrže) č. 1, kde dochází k zachytávání plovoucích látek a k usazování (sedimentaci) hrubých nerozpuštěných látek. Dále zde dochází k anaerobní stabilizaci přebytečného kalu. Takto upravená odpadní voda protéká přes denitrifikační zonu(anoxickou) č.2, kde dochází k redukci dusičnanů. Odpadní voda dále natéká do aktivační nádrže (oxické zony) č.3, provzdušňované tlakovým vzduchem z dmychadla, přes jemnobublinný aerační systém(aerační prvky A 109). V této části aktivace dochází k eliminaci organického znečištění a amoniakálního dusíku. Aktivační směs natéká do vertikální dosazovací nádrže č.4, kde je aktivovaný kal odsazován od vyčištěné vody a je recirkulován zpět na začátek čistícího procesu do akumulační nádrže č.1. Vyčištěná odpadní voda odtéká sběrným žlabem do odtoku z ČOV. Veškeré kaly jsou skladovány v kalové nádrži, kde dochází provzdušňováním k jejich mineralizaci a snížení objemu.

Popis konstrukce ČOV:

ČOV AQ-JA je dodávána v jednom nebo více celoplastových kontejnerech o vnějších rozměrech, dle přiložené tabulky. ČOV v základním provedení není vybavena krytem a nástavcem do výše rostlého terénu (lze jej přiobjednat dle projektu), v dodávce s ČS není nástavec nutný, nádrž ČOV lze umístit horní hranou, t.j. poklopem v úrovni rostlého terénu. Dmychadlo je umístěno ve zděné skříni. Vzduch z dmychadla je do aeračního systému přiváděn tlakovým potrubím. Součástí dodávky ČOV AQ-JA je elektrorozvaděč typ SPEL-JA, s ovládáním technologie. Rozvodná soustava 3+PEN-3x380V, 50 Hz, ochrana nulováním. Rozvaděč je vybaven hlavním jističem, tepelnou ochranou, časovým spínačem pro přerušování chodu dmychadla. Dále je vybaven kontrolkou chodu dmychadla. V denitrifikační nádrži ČOV je osazeno ponorné míchadlo včetně zpouštěcího zařízení.

Osazení ČOV do terénu:

ČOV se osazuje na betonovou armovanou desku o síle 150-300mm (síla dle projektu a zakládacích podmínek). Nádrž se obetonuje stabilizací. V případě, že není objednán nástavec do výšky rostlého terénu, je nutno vybetonovat. Nad ČOV je nutno zhotovit zakrytí, nebo objednat plastové u výrobce technologie. Elektrický rozvaděč se osazuje do zděné skříně u ČOV, nebo přilehlého technického zázemí. Dmychadlo se osazuje v přilehlém objektu, do 10m od ČOV, ve vyjímečných případech do objektu ČOV. Přívod el. vedení k technologickému rozvaděči(dodávka AQ) zajišťuje investor.

Technické parametry:

Hloubka(mm): 3500
Šířka (mm): 6500
Délka (mm): 10700
Počet EO: 570
Množství odpadní vody (m3/den): 60,0
Zatížení ČOV (kg/BSK5/den): 34,2
DN vstup: 200
DN výstup: 200
El. příkon: 10,3kW/400V

Ceny jsou uvedeny BEZ DPH:

Dodávka technologie: 1 065 183,-
Dodávka PP nádrže ČOV: 641 250,-
El. rozvaděč, techn. instalace: 157 580,-
Měrný objekt + US M4016: 95 553,-
Montáž technologie: 95 750,-

Výkresy ke stažení: