806-3910
Availability: not in Stock

ČOV AQ-JA 45

377 740 

Typová řada čistíren odpadních vod AQ-JA je určena k čištění splaškových komunálních vod z větších zdrojů znečištění např.: hotelů, pensionů, restaurací, obcí, měst a dalších podobných zařízení. ČOV je konstruována dle platných ČSN pro čištění komunálních odpadních vod.

Popis technologie čištění:

Odpadní vody natékají do UN (akumulační nádrže) č. 1, kde dochází k zachytávání plovoucích látek a k usazování (sedimentaci) hrubých nerozpuštěných látek. Dále zde dochází k anaerobní stabilizaci přebytečného kalu. Takto upravená odpadní voda protéká přes denitrifikační zonu(anoxickou) č.2, kde dochází k redukci dusičnanů. Odpadní voda dále natéká do aktivační nádrže (oxické zony) č.3, provzdušňované tlakovým vzduchem z dmychadla, přes jemnobublinný aerační systém(aerační prvky A 109). V této části aktivace dochází k eliminaci ornanického znečištění a amoniakálního dusíku. Aktivační směs natéká do vertikální dosazovací nádrže č.4, kde je aktivovaný kal odsazován od vyčištěné vody a je recirkulován zpět na začátek čistícího procesu do akumulační nádrže č.1. Vyčištěná odpadní voda odtéká sběrným žlabem do odtoku z ČOV. Veškeré kaly jsou skladovány v kalové nádrži, kde dochází provzdušňováním k jejich mineralizaci a snížení objemu.

Popis konstrukce ČOV:

ČOV AQ-JA je dodávána v jednom nebo více celoplastových kontejnerech o vnějších rozměrech, dle přiložené tabulky. ČOV v základním provedení není vybavena krytem a nástavcem do výše rostlého terénu (lze jej přiobjednat dle projektu), v dodávce s ČS není nástavec nutný, nádrž ČOV lze umístit horní hranou, t.j. poklopem v úrovni rostlého terénu. Dmychadlo je umístěno ve zděné skříni. Vzduch z dmychadla je do aeračního systému přiváděn tlakovým potrubím. Součástí dodávky ČOV AQ-JA je elektrorozvaděč typ SPEL-JA, s ovládáním technologie. Rozvodná soustava 3+PEN-3x380V, 50 Hz, ochrana nulováním. Rozvaděč je vybaven hlavním jističem, tepelnou ochranou, časovým spínačem pro přerušování chodu dmychadla. Dále je vybaven kontrolkou chodu dmychadla.V denitrifikační nádrži ČOV je osazeno ponorné míchadlo včetně zpouštěcího zařízení.

Osazení ČOV do terénu:

ČOV se osazuje na betonovou armovanou desku o síle 150-300mm (síla dle projektu a zakládacích podmínek). Nádrž se obetonuje stabilizací. V případě, že není objednán nástavec do výšky rostlého terénu, je nutno vybetonovat. Nad ČOV je nutno zhotovit zakrytí, nebo objednat plastové u výrobce technologie. Elektrický rozvaděč se osazuje do zděné skříně u ČOV, nebo přilehlého technického zázemí. Dmychadlo se osazuje v přilehlém objektu, do 10m od ČOV, ve vyjímečných případech do objektu ČOV. Přívod el. vedení k technologickému rozvaděči(dodávka AQ) zajišťuje investor.

Technické parametry:

Hloubka(mm): 3080
Šířka (mm): 5500
Délka (mm): 9900
Počet EO: 420
Množství odpadní vody(m3/den): 45,0
Zatížení ČOV (kg/BSK5/den): 25,2
DN vstup: 200
DN výstup: 200
El. příkon: 10,3kW/400V

Ceny jsou uvedeny BEZ DPH:

Dodávka technologie: 920 777,-
Dodávka PP nádrže: 585 250,-
El. rozvaděč, technická instalace: 105 000,-
Měrný objekt + US M4016: 95 553,-
Montáž technologie: 86 450,-

Výkresy ke stažení: