Žádost o čov, povolení čov

Domovní čistírna odpadních vod z pohledu vodního zákona

Zákonem pro povolení domovní čistírny odpadních vod  je novela vodního zákona č. 150/2010 Sb., ze dne 23. 4.2010.

Čistírna odpadních vod je vodním dílem umožňujícím nakládání s vodami:
a./ vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací dle NV 401/2015, kde jsou domovní čistírny odpadních vod rozděleny do třech kategorií:
Kat.I – běžné vypouštění do vod povrchových
Kat II – pro vypouštění do vod, kde je zvýšená ochrana
Kat III - pro ještě přísnější ochranu
b./ vypuštění odpadních vod do vod podzemních dle NV 57/2016 příloha č. 1
Povolení čistírny odpadních vod se vydává na základě:
a./ stavebního povolení, které vydává příslušný vodoprávní úřad
b./ pokud je ČOV určena pro čištění odpadních vod do 50 EO a ČOV je označena CE pak postačuje ohlášení stavby
Doklady potřebné k žádosti:
a./  pro stavební povolení dle stavebního zákona:
1. Doklady prokazující jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě, pokud stavební úřad  nemůže existenci takového práva ověřit v katastru nemovitostí. 
2. Projektovou dokumentaci stavby (projekt) ve  dvou vyhotoveních; není-li  stavebním  úřadem obecní úřad  v místě, ve třech vyhotoveních. 
3. Územní rozhodnutí o umístění stavby ČOV a souhlas stavebního úřadu příslušného k  vydání územního rozhodnutí,  který ověřuje dodržení jeho  podmínek. 
4. Kopii části katastrální mapy území, jehož se povolení týká.. 
5. Při vypouštění odpadních vod do vod podzemních - vyjádření osoby s odbornou způsobilostí odpovědného řešitele pro projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací v oboru hydrogeologie. 
6. Při vypouštění odpadních vod do vod povrchových – vyjádření správce vodního toku. 
7. Seznam  včetně adres  účastníků vodoprávního řízení, kteří jsou žadateli známi. 
8. Doklady o  jednání s účastníky vodoprávního řízení,  pokud byla o věci vedena předem, a  rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení,  popřípadě jiná opatření  dotčených orgánů státní správy vyžadovaná zvláštními předpisy
 
b./ pro ohlášení stavby dle stavebního zákona:
1. kategorii výrobku označeného CE, 
2. projektovou dokumentaci zpracovanou osobou, která získala oprávnění k této činnosti podle zvláštního právního předpisu, 
3. způsob vypouštění odpadních vod, 
4. vyjádření příslušného správce vodního toku v případě vypouštění odpadních vod z vodního díla do vod povrchových, 
5. stanovisko správce povodí, 
6. vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v případě vypouštění odpadních vod z vodního díla přes půdní vrstvy do vod podzemních, a
7. provozní řád zpracovaný dle vyhlášky č. 216/2011 Sb. platné od 1.8.2011
Jaké jsou potřebné formuláře:
a./ žádost o povolení k vypuštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních pro potřeby občanů a žádost o povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění
b./ ohlášení stavby dle stavebního zákona – formuláře jsou k dispozici na OÚ, MěÚ, Odboru životního prostředí
Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
a./ stavební povolení  - lhůta pro vydání stavebního povolení je 3 měsíce
b./ ohlášení – souhlas s ohlášením stavby se nevydává, žadatel musí být do 15-ti dnů od podání žádosti vyrozuměn o této skutečnosti. Jinak může započít se stavbou.
Jaké jsou poplatky:
a./ stavební povolení
  • žadatel právnická osoba 3000,- Kč
  • žadatel fyzická osoba domovní ČOV 300,- Kč
b./ ohlášení stavby – bez poplatku
Další podmínky v průběhu provozu ČOV:
  • povolení nakládání s odpadními vodami se vydává na dobu 10-ti let
  • v případě vydání povolení ve stavebním řízení je vlastník vodního díla povinen 2 x ročně předložit vodoprávnímu orgánu rozbor vzorků odpadních vod vypracovaných akreditovanou laboratoří (cena za 2x vzorek cca 2800,-Kč)
  • v případě ohlášení stavby dle § 15a je vlastník vodního díla  povinen si 1x za dva roky  nechat zpracovat technickou revizi vodního díla dle § 59 odst. 1 písm. K. Tuto revizi si vlastník vodního díla objedná u osoby odborně způsobilé pověřené min. životního prostředí. Výsledky revize předá nejpozději do 31.12 příslušného roku vodoprávnímu úřadu. (cena za vypracování revize je individuální dle OZO přibližná cena 1400,-Kč + cestovní náhrady OZO)