Čistírny odpadních vod - obecně | ČOV

Máte dotaz na čističky odpadních vod?

Zkuste vaši hledanou odpověď najít mezi "často kladenými dotazy".

Čistírny odpadních vod - obecně | ČOV

Všechny naše typy čistíren odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel splňují EN 12566-3+A1 vč. Nažízení vlády č. 416/2010 vč. přílohy č.1  a přílohy č.2

  • Mechanicko-biologické čistírny odpadních vod
  • Jemnobublinná aerace čistírny odpadních vod
  • Čistírny pro přerušovaný provoz - chaty a chalupy

Celoplastové čistírny odpadních vod systému MICRO, pracují na principu mechanicko-biologického čištění, jsou určeny k čištění vod splaškového charakteru z rodinných domů,bytových jednotek, sociálních zařízení podniků, kempů, hotelů nebo částí malých obcí. Technologie čistíren je zabudovaná do celoplastové nádrže . Osazení ČOV do terénu, zakrytí a odvětrání ČOV řeší projekt. Čistírny musí být připojeny na kanalizační přípojku z objektu, bez jakéhokoliv předřazeného objektu(jímky, septiku apod.).

Čistírny se osazují pod úroveň terénu. Zakrytím ČOV je nutno zajistit temperování prostoru biokontaktoru ČOV, vzhledem k účinnosti nejméně na +6st.C. Čistírny odpadních vod systému MICRO jsou složeny z PP nádrže z lehčeného polypropylenu. Přepážky technologie rozdělují tuto nádrž na prostor usazovací, prostor vlastního biologického čištění(biokontaktor) a dosazovací prostor. Biozóna utváří aktivační prostor, kde je osazen biokontaktor. Korečkové nabírací zařízení a přepadový odtokový žlab doplňují technologiké složení ČOV.

Čistírny jsou rovněž vybaveny automatickým vracením kalu z dosazovací nádrže na počátek čistícího procesu.

Čistírny odpadních splaškových vod typové řady jemnobublinné aerace jsou zařízení pracující na principu čištění odpadních vod s použitím aeračních prvků. Tato řada ČOV je určena pro čištění odpadních vod z objektů rodinných domů, restauračních a rekreačních zařízení, hotelů a dalších malých zdrojů znečištění. Zařízení lze umísťovat v bezprostřední blízkosti objektů, vzhledem k tomu, že nevyžaduje ochranné pásmo.

Vypouštění vyčištěných odpadních vod lze akceptovat do vodoteče , kanalizace , eventuelně do akumulační nádrže a na závlahu. Způsob vypouštění určuje RŽP OkÚ, t.j. vodohospodářský orgán a jeho rozhodnutí je neměnné. Čistírna je technologický celek , sestávající z polypropylenové nádrže s vestavbou jednotlivých nádrží, anaerobním filtrem, regulací kalu a el.rozvaděčem.. Součástí jsou provzdušňovací elementy a dmychadlo. PP nádrž ČOV včetně vestaveb jsou vyrobeny z materiálu polypropylen. Životnost těchto materiálů je prakticky neomezená. Kovové části užité na technologickém zařízení , jsou chráněny proti korozi. Čištění probíhá za působení směsných aerobních a anaerobních bakteriálních kultur. Provzdušňování je zajišťováno aeračními elementy. Provzdušňovací elementy jsou osazeny v aktivační části nádrže ČOV, kde dochází k biologickému čištění.

Čistírny splaškových odpadních vod MICRO se skládají  z biologického septiku a pomalého biologického filtru. Tyto dva systémy jsou sdruženy do jedné čistící jednotky, bez potřeby elektrické energie. Čistírna nemá žádné mechanické části. ČOV má gravitační nátok. ČOV má velký hladinový rozdíl mezi vtokovým a odtokovým potrubím (toto je dáno zařazením pomalého biologického filtru). Dle potřeby lze ČOV vybavit čerpacím zařízením s vlastním ovládáním. ČOV čistí splaškové odpadní vody z chat, chalup, pensionů a popř. odloučených pracovišť, jako jsou hájovny, hlásky do 6 ekvivalentních obyvatel. ČOV zpracuje až 1m3 odpadní vody za 24 hodin. Technologie ČOV pracuje ve dvou stupních . V prvé části dochází k sedimentaci látek rozptýlených ve splaškové vodě, mineralizací a usazováním látek s anaerobním procesem a akumuluje se vytvořený vyhnilý kal. Ve druhé části je osazen biologický filtr, který výrazně zvyšuje čistící účinek a odstraňuje případné pachy.

ČOV je vyrobena z polypropylenových desek. Náplň biologického filtru je z PP nebo PE flexibilních trubek. Náplň biologického filtru je trvalá a není ji nutno během provozu ČOV měnit či doplňovat. ČOV je kompletní včetně samonosného poklopu s odnímatelným víkem.