foto-eliminace
Availability: not in Stock

Zařízení pro eliminaci fosforu

10 850 

Mechanismus procesu:

Odstraňování sloučenin fosforu je prováděno postupem simultánního srážení. Při tomto procesu probíhá současně simultánně srážení nerozpustných sloučenin fosforu srážedla a biologické odstraňování sloučenin fosforu(tvorba nových buněk). Oba procesy probíhají v témže reakčním prostoru tj. v biozoně domovní čistírny odpadních vod.

Jako srážedlo se používá soli trojmocného železa, případně i soli dvojmocného železa(síran železitý).

Přídavek srážedla působí i mírné zvýšení účinnosti čištění podle BSK5 a snížení výnosu nerozpuštěných látek z dosazovací nádrže. Váhová produkce kalu se zvyšuje stechiometricky podle dávky srážedla, zvýšení objemu kalu není nijak významné. Simultánní srážení nemá nepříznivý vliv na biologický proces čištění. Nedochází k uvolňování sloučenin fosforu při stabilizaci kalu v kalovém prostoru čistírny.

Nejlepší účinnosti separace sloučenin fosforu se v procesu simultánního srážení dosahuje při použití síranu železitého jako srážedel. Při volbě molárního stechiometrického poměru Fe:P=1,2:1 (případně Al:P=1,2:1) se dosáhne účinnosti, separace sloučenin fosforu minimálně 90% při vstupní koncentraci v rozmezí 8-až 10mg.l a tím i koncentrace veškerého fosforu ve vyčištěné vodě nejvýše 1 mg.l.

Zařízení na eliminaci fosforu se skládá z těchto částí:

  • Dávkovací pumpa SEKO-TEKNA
  • Montážní deska s policí , soustava dávkovacích hadic
  • Nádoba 4 lt. bez náplně Fe2(SO4)

Způsob provozu:

Zařízení na eliminaci fosforu je osazeno v plastovém kontejneru v objektu ČOV. Zařízení je s ČOV propojeno dávkovací hadicí. Dávkovací čerpadlo je nastaveno tak, aby dávkovalo automaticky stanovené množství síranu železitého do biozony ČOV. Zařízení je napojeno na elektrickou soustavu.

  • Cena kompletního zařízení na eliminaci fosforu: 10850,-Kč bez DPH
  • Cena náplně 1 lt. Fe2(SO4) 90,- Kč bez DPH

Tabulka

 

TYP ČOV

Množství vody

Q (m3/d)

Množství srážedla

l/d

Užitný objem

nádrže

v lt.

Doba čerpání

min./den

JA 0,75

0,75

0,05

4

3

JA 1,5

1,5

0,05

4

6

JA 2,5

2,5

0,15

10

12

JA 3,6

3,6

0,3

10

18

JA 4,5

4,5

0,4

10

21

JA 5,5

5,5

0,5

25

25

Výkresy ke stažení: