841-3861
Availability: not in Stock

GSO 15

145 715 

Odlučovač RL GSO slouží k čištění odpadních vod z průmyslových provozů, provozů mechanických dílen, odstavných ploch a parkovacích ploch apod., všude tam, kde dochází nebo by mohlo dojít k úkapům RL, nebo by mohlo dojít k většímu úniku RL (trafostanice atd.). Výchozím podkladem pro návrh a umístění odlučovačů RL jsou požadavky investorů, orgánů územního plánování a vodohospodářských orgánů. Odlučovače RL typu GSO jsou dodávány v typové řadě, dle velikosti a všechny odpovídají prostorovým požadavkům ČSN.

Popis funkce:

Voda znečištěná RL natéká vstupním potrubím z usazovací nádrže do kalového prostoru nádrže, kde dochází k odsedimentování zbylých kalů. Dále pak gravitačně natéká do uklidňovací nádrže. Zde dojde ke zklidnění vody po čeření při nátoku do prvé nádrže. Voda odtud dále natéká do nádrže, ve které je odsazen koalescenční filtr. Dále voda natéká do nádrže, kde je osazen trubkový sběrný válec RL, který zajišťuje RL z povrchu hladiny vody. Ropné látky odtékají do akumulační nádrže. V okamžiku naplnění této nádrže RL, je nutno tyto přečerpat do jiných nádob (sudu apod.) a dále likvidovat dle platných zákonů. Voda zbavená RL natéká prostupem ve spodní části norné stěny do prostoru nádrže, kde jsou osazeny sorpční filtry. Vyčištěná vody odtéká mimo prostor zařízení do kontrolní šachty a dále do vodoteče event. Kanalizace. Filtry jsou vybaveny spec. Vložkami a jsou snadno regenerovatelné.

Stavební osazení odlučovače GSO:

Nádrž odlučovače GSO se osazuje do vyhloubeného výkopu, na základovou betonovou armovanou desku. Nádrž je nutno obetonovat betonem, v případě osazení v blízkosti komunikace je vhodné použít armaturu. Uložení a stavební část osazení odlučovače RL řeší projektová dokumentace. K odlučovači GSO lze dodat plastový nástavec a plastové zakrytí.

Technické parametry:

Hloubka (mm): 2000
Délka (mm): 4000
Šířka (mm): 4000
Maximální průtok (l/s): 15
Odvodněná plocha (m2): 1200

Ceny jsou uvedeny BEZ DPH:

Dodávka: 145 715,-

Výkresy ke stažení: